FUNDACIÓN RAMÓN GONZÁLEZ FERREIRO
Paciños – Allariz
32667 – Ourense – ESPAÑA
Tlf. (+34) 988 436 182
Fax. (+34) 988 436 182
A Fundación Ramón González Ferreiro está inscrita no Rexistro Auxiliar de fundacións de interese galego da Consellería de Educación no número 163, está clasificiada, reconñecida como Fundación Benéfico Docente pola Orde de 24 de Xuño de 1986 da Consellería de Educación da Xunta de Galicia (DOG 11/07/1986), declarada de Interese Galego na Orde de 5 de Xullo de 1986.
CIF. G-32.018.350
1.- FUNDACIÓN RAMÓN GONZÁLEZ FERREIRO, en cumprimento da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, informámoslle que:
– A súa denominación social é FUNDACIÓN RAMÓN GONZÁLEZ FERREIRO
– O seu CIF é G32018350
– O seu teléfono de contacto é 988 436182
– O seu domicilio social é Lugar Paciños 2, 32667 ALLARIZ (Ourense)
– Está inscrita no Rexistro Auxiliar de Fundacións da Consellería de Educación no número 163 da Xunta de Galicia (DOG 11/07/1986), declarada de Interese Galego na Orde de 5 de Xullo de 1986.
– E dispón do seguinte enderezo de correo electrónico de contactoinfo@fundacionrgf.org
2. – Asemade, FUNDACIÓN RAMÓN GONZÁLEZ FERREIRO adoptou as medidas e niveis de seguridade esixidos na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, sobre Datos de Carácter Persoal (LOPD) e demais normativa que a desenrola, conforme aos datos que almacena e trata. Os procedementos, normas e medidas establecidas poderán ser susceptibles de mellora como consecuencia de futuros cambios no sistema de información do Responsable do Ficheiro. Igualmente, poden verse afectados ante modificacións realizadas sobre a lexislación vixente en materia de protección de datos.
3.- FUNDACIÓN RAMÓN GONZÁLEZ FERREIRO implantou todas as medidas técnicas ao seu alcance para garantir a confidencialidade, integridade e dispoñibilidade da información recabada a través da súa páxina Web www.fundacionrgf.org
4.- La información obtida por FUNDACIÓN RAMÓN GONZÁLEZ FERREIRO dos distintos usuarios que visitan e interactúan coas páxinas e seccións localizadas en www.fundacionrgf.org, será rexistrada nun ficheiro automatizado, propiedade da FUNDACIÓN RAMÓN GONZÁLEZ FERREIRO, inscrita no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos.
5.- A finalidade da recollida e tratamento de datos será a de poder, eventualmente, contactar co usuario que visita e completa os formularios existentes no sitio Web, agora e no futuro, para cuestións derivadas da propia relación que se estableza entre ambas partes sempre relacionadas coa FUNDACIÓN RAMÓN GONZÁLEZ FERREIRO.
6.- A cumprimentación dos formularios, o envío de correos electrónicos ou a utilización doutros mecanismos de comunicación ofrecidos en www.fundacionrgf.org, implican o consentimento expreso do usuario, o tratamento dos seus Datos de Carácter Persoal por parte da FUNDACIÓN RAMÓN GONZÁLEZ FERREIRO, coas finalidades expresadas no apartado 5.
7.- Calquera usuario que o desexe, pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, con arreglo ao previsto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, sobre Datos de Carácter Persoal (LOPD) e demais normativa aplicable ao efecto, mediante o envío dunha solicitude escrita e asinada, incluíndo o seu nome, apelidos e fotocopia do DNI ou outro documento acreditativo válido, na que se solicite o exercicio de aqueles dereitos que desexe, á FUNDACIÓN RAMÓN GONZÁLEZ FERREIRO, Lugar Paciños 2, 32667 ALLARIZ (Ourense). Este servizo non terá custe algún para o solicitante.
8.- Cando o usuario accede á páxina web da FUNDACIÓN RAMÓN GONZÁLEZ FERREIRO pode quedar rexistro de parámetros tales como a dirección IP do usuario que se conecta, as páxinas visitadas, a data e hora da conexión…, que non pretenderán en ningún caso unha finalidade que non sexa a unicamente estatística. Calquera outro dato de carácter persoal tipo nome, enderezo, teléfono, correo electrónico… que non poda ser recabado co simple feito de navegar polas páxinas existentes nun sitio Web, non estará dispoñible para FUNDACIÓN RAMÓN GONZÁLEZ FERREIRO se o propio usuario non o proporciona nun formulario disposto para tal fin.
9.- FUNDACIÓN RAMÓN GONZÁLEZ FERREIRO resérvase a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, modificacións e actualizacións da información contida na súa web ou na configuración e presentación da mesma.
10.- FUNDACIÓN RAMÓN GONZÁLEZ FERREIRO non garante a inexistencia de erros no acceso ao sitio Web ou no seu contido, nin que este se encontre actualizado, anque empregará todas as medidas que estean ao seu alcance para evitalos ou corrixilos.
11.- FUNDACIÓN RAMÓN GONZÁLEZ FERREIRO non asume responsabilidade algunha derivada dos contidos mostrados na conexión a enlaces de terceiros aos que se fai referencia na web.
12.- A utilización non autorizada da información contida nesta web, así como a lesión dos dereitos de Propiedade Intelectual ou Industrial de FUNDACIÓN RAMÓN GONZÁLEZ FERREIRO, dará lugar ás responsabilidades legalmente establecidas. Tanto o acceso a esta web como ao uso que poda facerse da información contida na mesma é responsabilidade exclusiva de quen o realiza.
13.- FUNDACIÓN RAMÓN GONZÁLEZ FERREIRO non se fai responsable dos posibles erros de seguridade que se poidan producir ni dos posibles danos que se poidan causar no sistema informático do usuario como consecuencia da presenza de virus no ordenador empregado para a conexión aos servizos e contidos de www.fundacionrgf.org, dun mal funcionamento do navegador ou do uso de versións non actualizadas do mesmo.